SN10C
SN10C
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn 10 microns, tráng phủ axit Stearic
 
SN20C
SN20C
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn 20 microns, tráng phủ axit Stearic
 
SN06C
SN06C
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn 06 microns, tráng phủ axit Stearic
 
SN08C
SN08C
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn 08 microns, tráng phủ axit Stearic
 
SN15C
SN15C
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn 15 microns, tráng phủ axit Stearic
 
SN25C
SN25C
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn 25 microns, tráng phủ axit Stearic
 
SN05C
SN05C
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn 05 microns, tráng phủ axit Stearic